Menu

Startside

Hva gjør en kiropraktor

Hva kan en kiropraktor hjelpe
deg med


Om kiropraktikk

Utdanning / Offentlig
godkjennelse /Trygderefusjon

Låsning

Klinikken

Lenker

Nyheter/artikler

Kontakt oss

Granstunet, 2711 Gran

Telefon: 61 33 15 88.

Domain:
www.hadelandkiropraktiskesenter.com

Copyright © 2008 HADELAND KIROPRAKTISKE SENTER

Utdanning / Offentlig
godkjennelse /Trygderefusjon

Utdanningen

Kiropraktorutdanningen er normert til fem og et halvt år på universitetsnivå etterfulgt av ett års turnustjeneste. De fleste norske studentene studerer i Danmark, England, USA eller Australia da det foreløpig ikke er en egen norsk utdanning.
Kiropraktorutdanningen er mange steder organisert som en egen helsefagutdanning i en universitetsstruktur.
Internasjonale godkjenningsorganer for utdanningsinstitusjonene sørger for en
høy standard på utdanningen og norske helsemyndigheter legger disse til grunn
for offentlig godkjenning (se liste under utdanning over godkjente studiesteder).

Etter fullført anerkjent utdanning må kandidater gjennomføre et års turnustjeneste for å oppnå offentlig godkjenning i Norge.
På initiativ fra Nordisk Råd ble det i 1994 etablert en felles nordisk
kiropraktorutdanning ved Odense Universitet i Danmark. Der avsettes årlig plasser til opptak av norske søkere. Nordiske lege- og kiropraktorstudenter har
i stor utstrekning felles pensum og undervisning i de tre første årene (studiets
prekliniske del).

Stor rekruttering til profesjonen og et stort samfunnsmessig behov for økt innsats og bedre samhandling innen helsevesenet på området muskel-skjelettlidelser har aktualisert behovet for å etablere kiropraktorutdanning i Norge ved et av landets universiteter i nær fremtid.

Norsk Kiropraktorforening arbeider nå aktivt for at Norge skal få sin egen kiropraktorutdanning. Stortinget støtter prosessen, og universitetene i Oslo og
Stavanger kives om å få tilskudd til å opprette kiropraktorutdanning.

E-mail: ivarhs@online.no

Offentlig godkjenning

Kiropraktorer ble offentlig godkjent i Norge i 1988 med status som primærkontakt
med selvstendig behandleransvar på linje med leger, tannleger og psykologer.
Norske myndigheter legger til grunn for sin godkjenningspraksis at kiropraktorer
som får autorisasjon med hjemmel i Helsepersonellovens § 48.3.ledd må ha utdanning etter de standarder som er fastsatt av European Council on Chiropractic Education (ECCE).
I tillegg til å ha gjennomført anerkjent utdanning kreves det at kiropraktorer ha gjennomført 12 måneders turnustjeneste for å oppnå autorisasjon.
Det gis trygderefusjon for undersøkelse og behandling hos kiropraktor etter legehenvisning med hjemmel i Lov om folketrygd §5-9.
Utgifter til røntgenundersøkelser, CT og MR som en kiropraktor har rekvirert fra et offentlig sykehus eller et godkjent røntgeninstitutt dekkes, også for pasienter som ikke er henvist fra lege.
Kravet om legehenvisning for å motta refusjon har bortfalt. Kiropraktoren kan også gi sykmelding samt henvise til spesialist og fysioterapeut.

Trygderefusjon/Henvisningsordning

Større valgfrihet for deg med muskel- og skjelettplager
Fra 1. januar 2006 har kiropraktorer anledning til å utføre
undersøkelse og behandling med refusjon fra folketrygden uten henvisning fra
lege, henvise pasienter videre til legespesialist, røntgen eller fysioterapi og sykmelde pasientene sine i opptil åtte uker. Sykemelding utover dette foretas fremdeles av fastlegen.
Har du behov for å gå til kiropraktor, trenger du ikke lenger henvisning fra lege for å få refundert deler av utgiftene.
Du må fortsatt betale en egenandel for hver konsultasjon, men
folketrygden dekker en andel av honoraret forutsatt at behandleren har full
refusjonsrett Fra 1. januar 2006 kan kiropraktor også henvise deg videre til
legespesialist, røntgen eller fysioterapi og kan om nødvendig sykmelde deg for en periode.
Kiropraktorene har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser, som blant annet omfatter ryggplager og nakkesmerter. En stor del av sykefraværet i Norge skyldes slike plager.

Om refusjon av utgifter
En av grunnene til at kiropraktorer får anledning til å sykmelde pasientene sine, er at de
har særlig stor kompetanse på muskel- og skjelettplager. Denne kompetansen gjør at de kan vurdere om eller hvor mye du kan være i arbeid på tross av disse plagene.